- مینیمال‌های تاریخی ۶ (بخشی از نامه فروغی از کنفرانس صلح پاریس به تهران)
بخشی از نامه فروغی از کنفرانس صلح پاریس به تهران

با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه مرد میدان است با ایران هیچ کاری‌ نمی‌تواند بکند. مجبور است هر روز تکرار و تاکید کند که ما ایران را تمام و مستقل‌ می‌خواهیم. فقط کاری که انگلیس می‌تواند بکند همین است که خود ما ایرانی‌ها را به‌ جان هم انداخته پوست یکدیگر را بکنیم و هیچ کاری نکنیم و متصل به او التماس کنیم‌ که بیا فکری برای ما بکن. البته من می‌گویم ایرانی‌ها با انگلیس نباید عداوت بورزند، بر عکس عقیده من این است که نهایت جد را باید داشته باشیم که با انگلیس دوست‌ باشیم و در عالم دوستی از او استفاده هم بکنیم. انگلیس هم در ایران منافعی دارد، نمی‌توان آن را منکر شد و صمیمانه باید آن را رعایت کرد. اما این همه مستلزم آن نیست‌ که ایران در مقابل انگلیس «کالمیت بین یدی الغسال» باشد...
- به نقل از: طلوعی، محمود (۱۳۷۶)، بازیگران عصر پهلوی جلد ۱، تهران: نشر علم، ص ۲۱.

چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۰